Regulamin

1 posta

Regulamin kręgielni

 1. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, przebywania zwierząt;
  – wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 6. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu. Bowling Club Lubin gwarantuje, iż monitoring nie narusza dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

Regulamin korzystania z kręgielni

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez personel kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 3. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia bowlingowego, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata oraz wypożyczający oddaje do depozytu swój dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza obiekt kręgielni w obuwiu bowlingowym.
 5. Na rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 6. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  – wchodzenia w miejsca przeznaczone wyłącznie dla obsługi kręgielni;
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne;
  – dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
  – wchodzenia w niewłaściwym obuwiu;
  – wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych;
  – spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu;
  – niszczenia wyposażenia, urządzeń;
  – wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności;
  – nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 7. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opiek znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 8. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
 9. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania kręgielni.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Bowling Club Lubin nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom kręgielni.
 12. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględnie zakazane jest wykonywania rzutów.
 13. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 14. Kule należy wyrzucić za linię oznaczającą początek toru (linia faulu)
 15. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tory pokryte są olejem).
 16. Pierwszeństwo rzutu ma gracz po prawej stronie.
 17. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył prace. Sweep (zgarniak pozioma czerwona belka) powinna być niewidoczna.
 18. Prosimy o dobór kul do ilości graczy. Jeden gracz gra jedną kulą, zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 19. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do lat 10.
 20. Po zakończonej grze należy opuścić oraz stolik przy torze.

Odpowiedzialność, kary

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Bowling Club Lubin nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel można odebrać w recepcji kręgielni.
 4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Bowling Club Lubin nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 5. W przypadku oddania przez gracza rzutu w SWEEP (zgarniacz) gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 50 zł, w przypadku złamania SWEEP-a gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 1500 zł.
 6. W przypadku oddania przez gracza rzutu przy wyłączonym torze gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 50 zł.
 7. Bowling Club Lubin nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń upoważnionego personelu.

Rezerwacje torów

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 3. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. Należy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed planowaną godziną startów w celu potwierdzenia przybycia, dobrania właściwego obuwia dla graczy oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
 5. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z rezerwacji, przynajmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów, za cały czas planowanej rezerwacji.
 7. Bowling Club Lubin nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.